Δημιουργικό Lidl Ελλάς CSR.

Υπευθυνότητα

Το όραμα μας

Η βιωσιμότητα είναι κομμάτι του DNA μας, καθώς παίρνουμε πολύ σοβαρά την αλληλεπίδρασή μας με τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Προσπαθούμε καθημερινά για ένα καλύτερο αύριο, λειτουργώντας υπεύθυνα σε κάθε τομέα της επιχείρησής μας και εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές βιωσιμότητας και κοινωνικής υπευθυνότητας.

Με προσανατολισμό στους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών καθορίσαμε τα ουσιαστικά θέματα για τη Lidl Ελλάς και για τη διαμόρφωση της δικής μας Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η Στρατηγική μας ενσωματώνει συγκεκριμένες αξίες και πρακτικές υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και αφορά στα 5 ακόλουθα πεδία: 

picture

1η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η Έκθεση στοχεύει στη συνολική παρουσίαση της εταιρίας μας, αποτυπώνοντας την αξία που δημιουργεί για την αγορά, τους εργαζομένους μας, τους προμηθευτές μας, την ευρύτερη κοινωνία και το φυσικό περιβάλλον. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη σύνδεση των δραστηριοτήτων μας με ευρύτερα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης σε εταιρικό, κλαδικό, τοπικό και εθνικό επίπεδο και για τον λόγο αυτόν χρησιμοποιούμε ως σημείο αναφοράς της λογοδοσίας και στρατηγικής μας τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Στόχος μας είναι η Έκθεση αυτή να αποτελέσει, στο πλαίσιο της λογοδοσίας και διαφάνειας, ένα βήμα διαλόγου με όλα τα ενδιαφερόμενά μας μέρη και να ανταποκριθεί στις ανάγκες και προσδοκίες τους, αλλά και να αποτελέσει ένα εργαλείο βελτίωσης της επίδοσής μας σε σχέση με τα σημαντικότερα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης που μας αφορούν και στα οποία μπορούμε να συνεισφέρουμε.

Η Έκθεση έχει συνταχθεί σύμφωνα με την πιο πρόσφατη έκδοση των Προτύπων Σύνταξης Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης GRI, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και την Αναφορά Προόδου της Εταιρείας ως προς την τήρηση των 10 Αρχών του Οικουμενικού Συμφώνου του ΟΗΕ και αποτυπώνει επίσης τη δέσμευση της Εταιρείας για την τήρηση των Αρχών AA1000APS.

Μάθετε περισσότερα
picture

Κώδικας Δεοντολογίας Lidl

Η Lidl μεριμνά για την εφαρμογή ελάχιστων κοινωνικών προδιαγραφών τόσο εντός της επιχείρησης της όσο και στις σχέσεις με τους εμπορικούς εταίρους της.

Μάθετε περισσότερα