Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ευρύτερης επίδρασής μας στην εθνική οικονομία και στις θέσεις εργασίας, θελήσαμε και φέτος να προσμετρήσουμε την άμεση και έμμεση συνεισφορά μας, για την περίοδο Μάρτιος 2019 - Φεβρουάριος 2020, με την κατάρτιση της πέμπτης κατά σειρά έκδοσης μελέτης κοινωνικο-οικονομικής επίδρασης της εταιρίας μας στη χώρα.

Σκοπός της μελέτης, για ακόμη μία φορά, είναι να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τις επιδράσεις που δημιουργούνται από τη λειτουργία της εταιρίας μας στην Ελλάδα, για την οικονομία και την κοινωνία της χώρας. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης χρησιμοποιούμε ως σημείο αναφοράς της λογοδοσίας και στρατηγικής μας, τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα ευρήματα σε όρους προστιθέμενης αξίας, υποστήριξης θέσεων εργασίας και καταβολής φόρων και εισφορών στο Ελληνικό κράτος, παρουσιάζονται αναλυτικά στον σχετικό σύνδεσμο παρακάτω με τη μορφή δεικτών.

Με γνώμονα τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα, απευθυνόμαστε σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της Lidl Ελλάς, καθώς και σε ενδιαφερόμενους κοινωνικούς και οικονομικούς φορείς, ώστε να διαμορφώσουν μία συνολική αντίληψη της οικονομικής και κοινωνικής αξίας που δημιουργούμε στην Ελλάδα.

Για την υλοποίηση και τη σύνταξη της μελέτης, συνεργαστήκαμε με την εταιρία Ernst & Young.