Εικόνα καταστήματος Lidl.

Κώδικας Δεοντολογίας

Η Lidl μεριμνά για την εφαρμογή ελάχιστων κοινωνικών προδιαγραφών τόσο εντός της επιχείρησης της όσο και στις εμπορικές σχέσεις με τους εμπορικούς εταίρους της. Η Lidl είναι μέλος της κοινοτικής πρωτοβουλίας “Business Social Compliance Initiative” (BSCI), στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Εξωτερικού Εμπορίου. Σε αυτή τη βάση δημιούργησε η Lidl ένα δικό της Code of Conduct, με το οποίο αποσκοπεί να βελτιώσει τις ελάχιστες κοινωνικές προδιαγραφές στους εμπορικούς εταίρους της που βρίσκονται σε διάφορα κράτη. Αυτές οι ελάχιστες κοινωνικές προδιαγραφές αποτελούν βασικά θεμέλια στις εμπορικές σχέσεις της Lidl με τους εμπορικούς εταίρους της.

 

1. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια θα πρέπει να εκτιμάται ως ουσιώδης προϋπόθεση για την ανθρώπινη συνύπαρξη.

2. Τήρηση νομοθετικών διατάξεων 

Απαιτείται η τήρηση των ισχυόντων εθνικών και λοιπών κρίσιμων νόμων και διατάξεων, καθώς επίσης και των συμβάσεων της ILO και της UN. Από όλες τις ισχύουσες ρυθμίσεις θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αυτή που είναι η πιο κατάλληλη στην πραγματοποίηση του προστατευτικού σκοπού. Απαγορεύεται η διαφθορά, η δωροδοκία καθώς και οι διάφορες άλλες μορφές δωροδοκίας.

3. Απαγόρευση εργασίας ανηλίκων 

Κατά την παραγωγή εμπορευμάτων ή την παροχή υπηρεσιών για την Lidl απαγορεύεται η εργασία ανηλίκων, όπως αυτή καθορίζεται  στις συμβάσεις της ILO και των Ηνωμένων Εθνών, των διεθνών προδιαγραφών SA8000 ή από άλλες εθνικές διατάξεις. Παραβάσεις κατά αυτής της απαγόρευσης θα πρέπει να αρθούν μέσω διαπιστωμένων στρατηγικών μεθόδων και διαδικασιών. Η σχολική επιμόρφωση των παιδιών πρέπει να υποστηρίζεται κατάλληλα. Παιδιά μετεφηβικής ηλικίας (έφηβοι), τα οποία ανάλογα με τον ορισμό των διεθνών προδιαγραφών SA 8000 είναι τουλάχιστον 15 ετών και δεν έχουν γίνει ακόμη 18 ετών, μπορούν να απασχοληθούν μόνο εκτός σχολικού ωραρίου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η καθημερινή διάρκεια εργασίας να υπερβαίνει τις 8 ώρες και η συνολικά καθημερινή  διάρκεια στο σχολείο, στην εργασία και  στην μεταφορά προς το σχολείο και τον τόπο εργασίας τις 10 ώρες ημερησίως. Παιδιά μετεφηβικής ηλικίας (έφηβοι) δεν επιτρέπεται να εκτελούν νυχτερινή εργασία.

4. Απαγόρευση καταναγκαστικής εργασίας και πειθαρχικών μέτρων

Απαγορεύονται όλες οι μορφές καταναγκαστικής εργασίας. Η χρήση μέτρων σωματικής τιμωρίας, διανοητικού ή φυσικού καταναγκασμού καθώς και οι προσβλητικές εξυβρίσεις απαγορεύονται.

5. Όροι εργασίας και αμοιβή

Οι ισχύουσες εθνικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας θα πρέπει να τηρούνται. Μισθοί και λοιπές παροχές θα πρέπει να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στις νομοθετικές ρυθμίσεις και/ή στις τοπικές  προδιαγραφές οικονομικής παραγωγής. Οι μισθοί και οι λοιπές παροχές θα πρέπει να ορίζονται με σαφήνεια και να καταβάλλονται  ή να παρέχονται κανονικά.  Σκοπός είναι να καταβάλλονται μισθοί και λοιπές παροχές, που να καλύπτουν τα έξοδα διαβίωσης, σε περίπτωση που οι νόμιμες ελάχιστες αμοιβές δεν επαρκούν στην κάλυψη των ως άνω εξόδων. Κρατήσεις για καταβολή παροχών σε είδος επιτρέπονται μόνο σε μικρή κλίμακα και μόνο σε αντιστοιχία με την αξία του παρεχόμενου είδους.


Η ανώτατη χρονική διάρκεια εργασίας καθορίζεται σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις. Δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 48 ώρες εργασίας την εβδομάδα. Το σύνολο των υπερωριών δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 12 ώρες ανά εβδομάδα. 
Επιπρόσθετες υπερωρίες είναι αποδεκτές μόνο, όταν κρίνονται αναγκαίες για βραχυπρόθεσμους επιχειρησιακούς λόγους και επιτρέπονται από συλλογικές ρυθμίσεις. Οι πραγματοποιηθείσες υπερωρίες αμείβονται ξεχωριστά ή αντισταθμίζονται με ανάπαυση. Μετά από 6 εργάσιμες ημέρες στη σειρά ο εργαζόμενος έχει αξίωση σε ημερήσια εβδομαδιαία ανάπαυση (ρεπό).  Περισσότερες διαδοχικές ημέρες εργασίας είναι αποδεκτές μόνο, όταν επιτρέπονται από εθνικό δίκαιο και συλλογικές ρυθμίσεις.

6. Απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης 

Απαγορεύεται η διακριτική μεταχείριση λόγω φύλου ή γενετήσιου προσανατολισμού, ηλικίας, θρησκεύματος ή πεποιθήσεων, φυλής, εθνοτικής προέλευσης, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης ή λόγω κάποιας αναπηρίας του απασχολούμενου μισθωτού.

7. Ελευθερία οργάνωσης και συγκέντρωσης(του συνέρχεσθαι) 

Τα δικαιώματα των εργαζομένων για την ίδρυση εργατικών οργανώσεων και η προσχώρηση τους σ’ αυτές καθώς και το δικαίωμα διεξαγωγής συλλογικών διαπραγματεύσεων σύμφωνα με τους εκάστοτε εθνικούς νόμους και διατάξεις καθώς και τις συμβάσεις της ILO δεν επιτρέπεται να περιορίζονται. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να διακρίνονται για τις αντιλήψεις αυτών των δικαιωμάτων.

8. Ασφάλεια και Υγιεινή στον τόπο εργασίας 

Όροι ασφαλείας και υγιεινής στον τόπο εργασίας θα πρέπει να διασφαλίζονται. Καταστάσεις στον τόπο εργασίας και στις επιχειρησιακές εγκαταστάσεις και όροι εργασίας, που προσβάλλουν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, απαγορεύονται. Ιδίως παιδιά μετεφηβικής ηλικίας (έφηβοι) δεν θα πρέπει να υποβάλλονται σε επικίνδυνες, ανασφαλείς ή ανθυγιεινείς καταστάσεις, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο  την υγεία και την ανάπτυξη τους. Το προσωπικό θα πρέπει να εκπαιδεύεται τακτικά σε θέματα που αφορούν την υγιεινή και ασφάλεια στον τόπο εργασίας.

Από τον τομέα διεύθυνσης θα ορίζεται ένα πρόσωπο αρμόδιο για την υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού. Το πρόσωπο αυτό θα είναι  υπεύθυνο για την εισαγωγή και τήρηση των προδιαγραφών υγιεινής και  ασφάλειας του προσωπικού στον τόπο εργασίας.

9. Περιβαλλοντική προστασία

Οι νομοθετικές διατάξεις περί ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με την διαχείριση απορριμμάτων, τη διαχείριση τοξικών ουσιών ή άλλων επικίνδυνων υλικών ή ουσιών θα πρέπει να τηρούνται. Οι εργαζόμενοι θα πρέπει ενημερώνονται αναφορικά με τον χειρισμό επικίνδυνων υλικών και ουσιών.

10. Επιχειρησιακή εφαρμογή

Η εφαρμογή και παρακολούθηση των προαναφερομένων κοινωνικών προδιαγραφών θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσω μιας ενδοεπιχειρησιακής στρατηγικής κοινωνικής υπευθυνότητας καθώς επίσης και μέσω μιας ανάλογης ενδοεπιχειρησιακής διαδικασίας. Θα πρέπει να υφίσταται μία ενδοεπιχειρησιακή υπηρεσία όπου θα καταγράφονται παραβάσεις αναφορικά με τις κοινωνικές αυτές προδιαγραφές. Δεν επιτρέπεται η τιμωρία ή μειονεκτική μεταχείριση εργαζομένων  που καταγγέλλουν τέτοιου είδους παραβάσεις.